Privacybeleid

Als Rafaël MEPPEL vinden we privacy van groot belang, juist in een omgeving waarin veel kwetsbare mensen komen en anderen soms op hun kwetsbaarst zijn.

De privacy binnen de kerken is geregeld in de AVG.

Iedere organisatie binnen de Europese Unie moet voldoen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG); een wet waarvan het toezicht is neergelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tot ‘iedere’ organisatie behoren ook kerkgenootschappen en daarmee Rafaël Nederland en de daarbij aangesloten gemeenschappen.

Met de door deze wet gegeven verantwoordelijkheid ten aanzien van de persoonsgegevens willen wij bewust en zorgvuldig omgaan. Het is daarom belangrijk dat iedereen die, hetzij werkzaam bij Rafaël Nederland, hetzij bij een van de aangesloten gemeenschappen, met deze gegevens te maken heeft (deze gegevens verwerkt), zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en zich houdt aan de geldende regelgeving.

Waarover gaat de AVG?

Kort gezegd zijn in de AVG regels opgenomen die moeten worden toegepast bij het verwerken van persoonsgegevens. Je verwerkt gegevens als je een handeling doet die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het gaat daarbij om meer dan het verwerken van namen en adressen. Foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn vallen er net zo goed onder. En verwerken slaat zeker niet alleen op het verstrekken van gegevens aan derden, maar ook bijvoorbeeld het vastleggen van gegevens in aparte (Excel)-bestanden. Kortom alle handelingen met gegevens die tot een persoon te herleiden zijn.

Een goed privacy-beleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens gewaarborgd zijn; de gegevens beveiligd zijn en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld.