Veilige kerk

Een kerk behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. Rafael Meppel (een plaatselijke kerkgemeente van kerkgenootschap Rafael Nederland) streeft dat bewust na. De kerk moet een veilige plaats vormen voor de mensen, die binnenkomen. Het gaat dan niet alleen om de leden van de kerk, maar ook om bezoekers. Rafael Meppel hecht daarom veel waarde aan hoe de veiligheid binnen onze gemeente dit vorm wordt gegeven. Rafaël Meppel wil een plaats zijn waar zorg is voor iedereen, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Vermoeden en advies.                                                                                  Daarom hebben we besloten dat we een aantal maatregelen willen nemen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik Er wordt onderscheid gemaakt tussen advies inwinnen en melden. U kunt te allen tijde vrijblijvend en vertrouwelijk advies inwinnen over vermoedelijke situaties. Een melding betekent dat het protocol in werking wordt gesteld waarmee onder andere een dossier wordt aangelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Rafael Meppel.

Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM)

Rafaël Meppel is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). SEM is in het leven geroepen om leidinggevenden te ondersteunen in betrouwbaar en transparant leiderschap en slachtoffers recht te doen bij grensoverschrijdend gedrag.

Beleid binnen Rafael Meppel omtrent veiligheid.                                        In samenwerking met Stichting SEM hebben we als gemeente een aantal documenten ontwikkeld en vastgesteld:                                                                                                                                 

o       Klachtenregeling

o       Gedragscode voor Leidinggevenden

o       Taakomschrijving Interne Vertrouwenspersoon

o       Omgangscultuur in Rafael Meppel

o       Vrijwilligersovereenkomsten

o       VOG aangevraagd voor de vrijwilligers

Binnen onze gemeente hebben we een tweetal vertrouwenspersonen aangewezen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan, die betrekking hebben op machtsmisbruik, seksueel misbruik of intimidatie.  De vertrouwenspersonen van Rafael Meppel zijn Chris en Betty Hund. Via kunt u hen bereiken.