ANBI gegevens

ANBI 2021– Rafaelgemeenschap Meppel

A – Algemene gegevens

Officiële naam conform statuten: Rafaëlgemeenschap Meppel

Publieksnaam: Rafael Meppel

Kamer van Koophandel nummer

RSIN: 817873168

Postadres: Rafael Meppel p/a Zuideinde 31 7944 GA Meppel

Email: 

Telefoonnummer: 06 – 48646103

B – Samenstelling bestuur

De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester

C – Doelstelling en Visie

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

  • Het houden van openbare samenkomsten
  • Het organiseren van Bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
  • Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
  • Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
  • Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
  • Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
  • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
  • En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling

D – Beleidsplan dit jaar

Het jaar 2021 zal een jaar zijn, waarin we enerzijds onze activiteiten zullen continueren en anderzijds (nog) meer gaan ontdekken welke plek we als de gemeente in Meppel en omgeving mogen innemen. De gemeente is organisch van aard en we willen de organisatievorm verder verstevigen, zodat we verder kunnen bouwen aan de realisatie van de visie van de gemeenschap.

We willen open en informele gemeente zijn, waar de mensen zich welkom weten en kunnen ervaren dat er een liefdevolle God is die verlangt naar herstel voor de hele mens en de omgeving. We willen een zichtbare en praktische gemeente zijn in Meppel en omgeving, die de liefde van God praktisch zichbaar maakt in het helpen en ondersteunen van de inwoners die daar open voor staan.

De pijlers zijn van de gemeente zijn :

Missie (Gods hart reikt uit naar de hele schepping);

Joodse wortels (onze uitdaging om in het verstaan van Gods woord terug te grijpen op de Joodse interpratetaie van De schrift, waarbij het belang van Jezus als messias centraal staat);

Brengers van herstel (we willen functioneren in de principes van liefde, aanvaarding en vergeving).

Onze visie op de pijlers zijn verwoord in een visiedocument, zodat we vanuit deze visie meer aandacht kunnen geven aan de vorming van onze gemeente. De gemeente wil een plaats innemen in de stad waar het koninkrijk van God liefde manifest en zichtbaar is voor de iedereen. We verwachten een positieve groei in de gemeente van bezoekers en betrokkenen en zien uit wat de groei gaat brengen in de gezamenlijke bediening aan elkaar en aan de stad.

Activiteiten:

In 2020 hebben we te maken gehad met een lockdown. Ook voor 2021 zal dit van grote invloed zijn op onze activiteiten. Wanneer het weer mogelijk is zullen we weer (beperkte) samenkomsten houden. Hierbij houden we rekening met de actuele maatregelen van de RIVM. De maatregelen zullen ook invloed hebben op de vormgeving van de diensten.

We zullen regelmatig de als identiteitsgroep via Zoom met elkaar in contact blijven.