ANBI gegevens

ANBI 2022– Rafaelgemeenschap Meppel

A – Algemene gegevens

Officiële naam conform statuten: Rafaëlgemeenschap Meppel

Publieksnaam: Rafael Meppel

Kamer van Koophandel nummer 41017532

RSIN: 817873168

Email:

Postadres: Rafael Meppel p/a Zuideinde 31 7944 GA Meppel

Telefoonnummer: 06 – 48646103

B – Samenstelling bestuur

De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester

C – Doelstelling en Visie

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

 • Het houden van openbare samenkomsten
 • Het organiseren van Bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
 • Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
 • Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
 • Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
 • Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
 • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
 • En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

D – Beleidsplan dit jaar

Het jaar 2022 zal een jaar zijn, waarin we enerzijds onze activiteiten zullen continueren en anderzijds (nog) meer gaan ontdekken welke plek we als de gemeente in Meppel en omgeving mogen innemen. De gemeente is organisch van aard en we willen de organisatievorm verder verstevigen, zodat we verder kunnen bouwen aan de realisatie van de visie van de gemeenschap.

We willen open en informele gemeente zijn, waar de mensen zich welkom weten en kunnen ervaren dat er een liefdevolle God is die verlangt naar herstel voor de hele mens en de omgeving.

We willen een zichtbare en praktische gemeente zijn in Meppel en omgeving, die de liefde van God praktisch zichbaar maakt in het helpen en ondersteunen van de inwoners die daar open voor staan.

De pijlers zijn van de gemeente zijn :

Missie (Gods hart reikt uit naar de hele schepping);

Joodse wortels (onze uitdaging om in het verstaan van Gods woord terug te grijpen op de Joodse interpretatie van De schrift, waarbij het belang van Jezus als messias centraal staat);

Brengers van herstel (we willen functioneren in de principes van liefde, aanvaarding en vergeving).

Onze visie op de pijlers zijn verwoord in een visiedocument, zodat we vanuit deze visie meer aandacht kunnen geven aan de vorming van onze gemeente. De gemeente wil een plaats innemen in de stad waar het koninkrijk van God liefde manifest en zichtbaar is voor de iedereen. We verwachten een positieve groei in de gemeente van bezoekers en betrokkenen en zien uit wat de groei gaat brengen in de gezamenlijke bediening aan elkaar en aan de stad.

Activiteiten:

We hopen dat in 2022 er weer fysieke samenkomsten kunnen zijn. Wel zullen we de diensten online beschikbaar blijven. Van de eerste zondagen van de maand zullen we “een ieder heeft iets samenkomst van maken”.

Middelen & organisatie

Door middel van giften vanuit de gemeenschap financieren we onze activiteiten. De landelijke bedieningen, statuten en richtlijnen van Rafael Nederland vormen een paraplu voor onze gemeenschap. De begroting voor 2022 wordt in de officiele jaarvergadering vastgesteld door alle adviesgerechtigde leden van de gemeenschap.

E – Beloningsbeleid                                                                      

De gemeente kent alleen kostendekkende vergoedingen en een vrijwilligersvergoeding.

F – Verslag activiteiten vorig jaar

Inleiding

Het jaar 2021 is een bijzonder jaar geweest. Een jaar waarin de maatregelen ten gevolge van het coronavirus van in sommige maanden van grote invloed waren. Dit heeft impact gehad op veel activiteiten van de gemeente.We zijn een zichtbare en praktische gemeente in Meppel en omgeving, die de liefde van God praktisch zichbaar maakt in het helpen en ondersteunen van de inwoners die daar open voor staan. De pijlers zijn van de gemeente zijn: Herstel, Joodse wortels en brengers van herstel (missie).

Activiteiten verslag 

Samenkomen:

De zondagse vieringen zijn de belangrijkste wekelijkse bijeenkomst waarin we elkaar als gemeenschap ontmoeten en Jezus Christus centraal staat. De vieringen hebben ten gevolge van het coronavirus een andere vorm gekregen. Alle vieringen werden online via een link in YouTube aangeboden.

Ouderteam

In 2021 heeft een echtpaar meegelopen met het Ouderteam.

Identiteitsgroep

De 2 identiteitsgroepen komen normaal gesproken maandelijks bij elkaar met elkaar na te denken over identiteit en aanverwante onderwerpen.

Celgroep

Een keer per maand is er celgroepavond. Op deze avonden zijn we verder gaan ontdekken wat het boek Romeinen te bieden heeft

Zondagschool en Jeugd

Op de eerste zondag van de maand bleven de kinderen in de viering. De kinderen maken op de zondag meestal gebruik van de Dromedaris in de tuin. De tieners hebben een eigen digitale viering gemaakt.

Steun. Aan zending

We hebben in 2021 financiele steun gegeven aan een zendingsechtpaar.

Externe contacten

Als gemeente hebben we geparticipeerd in een aantal activiteiten in de stad Meppel:

 • Gebed
 • MiM – Missie in Meppel
 • Alpha-cursus
 • Schuldhulpmaatje Meppel
 • Platform van Kerken

Vertrouwenspersoon

Rafael Meppel heeft een echtpaar als vertrouwenspersoon.  

G – Begroting dit jaar

Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H – Financiële jaarverslag vorig jaar 8)

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.