ANBI gegevens

ANBI 2024– Rafaelgemeenschap Meppel

A – Algemene gegevens

Officiële naam conform statuten: Rafaëlgemeenschap Meppel

Publieksnaam: Rafael Meppel

Kamer van Koophandel nummer 41017532

RSIN: 817873168

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/       Instelling: Rafaelgemeenschap Meppel- Vestigingsplaats: Meppel

Postadres: Rafael Meppel p/a Zuideinde 31 7944 GA Meppel

Email:

Telefoonnummer: 06 – 31646417

B – Samenstelling bestuur

De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, secretaris en penningmeester

C – Doelstelling en Visie

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

 • Het houden van openbare samenkomsten
 • Het organiseren van Bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
 • Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
 • Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
 • Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
 • Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
 • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
 • En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling

D – Beleidsplan dit jaar

Het jaar 2024 zal een jaar zijn, waarin we enerzijds onze activiteiten zullen continueren en anderzijds (nog) meer gaan ontdekken welke plek we als de gemeente in Meppel en omgeving mogen innemen. De gemeente is organisch van aard en we willen de organisatievorm verder verstevigen, zodat we verder kunnen bouwen aan de realisatie van de visie van de gemeenschap.

We willen open en informele gemeente zijn, waar de mensen zich welkom weten en kunnen ervaren dat er een liefdevolle God is die verlangt naar herstel voor de hele mens en de omgeving.

We willen een zichtbare en praktische gemeente zijn in Meppel en omgeving, die de liefde van God praktisch zichbaar maakt in het helpen en ondersteunen van de inwoners die daar open voor staan.

De pijlers zijn van de gemeente zijn :

Missie (Gods hart reikt uit naar de hele schepping);

Joodse wortels (onze uitdaging om in het verstaan van Gods woord terug te grijpen op de Joodse interpratetaie van De schrift, waarbij het belang van Jezus als messias centraal staat);

Brengers van herstel (we willen functioneren in de principes van liefde, aanvaarding en vergeving).

Onze visie op de pijlers zijn verwoord in een visiedocument, zodat we vanuit deze visie meer aandacht kunnen geven aan de vorming van onze gemeente. De gemeente wil een plaats innemen in de stad waar het koninkrijk van God liefde manifest en zichtbaar is voor de iedereen. We verwachten een positieve groei in de gemeente van bezoekers en betrokkenen en zien uit wat de groei gaat brengen in de gezamenlijke bediening aan elkaar en aan de stad.

Aandachtspunten

 • Dit jaar zullen we de visiedocumenten over gebed, woord en aanbidding herzien;
 • We ronden de implementatie van de Veilige kerk verder af;
 • De Bijbelse hoofdfeesten zullen we vieren en zoeken per feest hoe we dit eventueel interkerkelijk vorm kunnen geven;
 • Door de ieder heeft iets diensten en interactie op de zondagen versterken we de cultuur van de gemeenschap;
 • Kerkcafé is elke donderdag geopend muv schoolvakanties;
 • Overige activiteiten ontstaan gedurende het jaar.

Middelen & organisatie

De Kameel aan Zuideinde 31 is de thuisbasis van de gemeente. In partnertschap met de eigenaren van de Kameel, geeft het ons de mogelijkheid om ons te richten op de kernactiviteiten van gemeente zijn. Gericht op het gemeenschapsleven, bediening en andere activiteiten ontplooien voor onze eigen gemeenschap, interkerkelijke activiteiten, praktische hulp aan de inwoners van Meppel en omgeving. 

Door middel van giften vanuit de gemeenschap financieren we onze activiteiten. De landelijke bedieningen, statuten en richtlijnen van Rafael Nederland vormen een paraplu voor onze gemeenschap. De begroting voor 2024 wordt in de officiele jaarvergadering vastgesteld door alle adviesgerechtigde leden van de gemeenschap.

E – Beloningsbeleid                                                                   

 De gemeente kent alleen kostendekkende vergoedingen en een vrijwilligersvergoeding.

F – Verslag activiteiten 2023

Inleiding

Rafael Meppel is een lokale, christelijke gemeenschap, deel van het veel grotere lichaam van Christus. We trekken op met de andere kerken in Meppel en zijn verbonden met Rafael Nederland.

We willen functioneren als “Gemeente van Herstel” en hanteren de principes van liefde, aanvaarding en vergeving als fundament.

Missie is Gods wezen en karakter. In Gods koninkrijk komt missie voort vanuit God zelf. God wil een relatie met de mens en Hij wil bij hen wonen. God wil ons leren volgens zijn standaard te leven. En wij mogen Gods standaard in de wereld brengen [Openbaring 22]

In Gods koninkrijk is dus missie om de ander in levende relatie te brengen met God.

Iedereen “die dorst heeft mag komen en iedereen die wil mag komen drinken van het water dat levend maakt je hoeft er niets voor te betalen.”

Wij geloven dat het verbond niet begrepen en onderwezen kan worden zonder inzicht in de principes van het eerste Joodse verbond. Wij zien het dan ook als onze uitdaging om in het verstaan van Gods Woord terug te grijpen op de Joodse interpretatie van de Schrift, waarbij wij het belang van Yeshua (Jezus) als Messias centraal stellen.

Onze gemeente richt zich op: Herstel, Joodse wortels en Missie.

Activiteiten verslag 

Samenkomen:

De zondagse vieringen zijn de belangrijkste wekelijkse bijeenkomst waarin we elkaar als gemeenschap ontmoeten en Jezus Christus centraal staat. De vieringen hebben ten gevolge van het coronavirus een andere vorm gekregen. Alle vieringen werden online via een link in YouTube aangeboden.

Ouderteam

Het ouderteam bestaat nu uit 2 echtparen met daaromheen 3 echtparen als een klankbordgroep voor het ouderteam.

Identiteitsgroep

De 2 identiteitsgroepen komen normaal gesproken maandelijks bij elkaar met elkaar na te denken over identiteit en aanverwante onderwerpen.

Celgroep

Een keer per maand is er celgroepavond. Op deze avonden zijn we verder gaan ontdekken wat het boek Jakobus te bieden heeft

Zondagschool en Jeugd

Op de eerste zondag van de maand bleven de kinderen in de viering. De kinderen maken op de zondag meestal gebruik van de Dromedaris in de tuin. De tieners hebben een eigen digitale viering gemaakt.

Veilige Kerk

De vertrouwenspersonen zijn bekend in de gemeente en hebben gewerkt aan de implementatie van Veilige Kerk in Rafael Meppel.

Externe contacten

Als gemeente hebben we geparticipeerd in een aantal activiteiten:

 • Gebed
 • MiM – Missie in Meppel
 • Alpha-cursus
 • CMA
 • Father House Movement
 • Pastoresconvent

Vertrouwenspersoon

Rafael Meppel heeft een echtpaar als vertrouwenspersoon.  

G – Begroting 2024

Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.

H – Financiële jaarverslag 2023

Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële jaarverslag.